Prenájom priestorov

Cenník nájomného za prenájom priestorov a techniky mestského úradu, mestskej knižnice, Kaštieľa a Denného centra, za hlásenie v mestskom rozhlase a za vylepovanie plagátov v meste Stropkov.

Čl. 1

1. Tento cenník určuje výšku:

 • nájomného za prenájom bábkovej sály, spoločenskej sály, divadelnej sály, šatní, ozvučovacej a prezentačnej techniky v priestoroch budovy Kultúrneho strediska v Stropkove a odplaty za poskytovanie služieb,
 • nájomného za prenájom priestorov zasadačky v budove mestského úradu,
 • nájomného za prenájom čitárne v mestskej knižnici,
 • nájomného za prenájom reprezentačnej sály v Kaštieli,
 • nájomného za prenájom priestorov v Dennom centre,
 • odplaty za uverejňovanie oznamov v mestskom rozhlase,
 • odplaty za vylepovanie plagátov v meste.

2. Podľa tohto cenníka sú povinné postupovať všetky subjekty vykonávajúce správu majetku mesta Stropkov pri určovaní výšky nájomného a ostatných poplatkov uvedených v tomto cenníku.

Čl. 2

1. Výška nájomného a odplaty za krátkodobý prenájom sa určuje dohodou zmluvných strán pričom minimálna sadzba sa určuje takto:

a) Bábková sála
25 stolov + 50 stoličiek
(62 m²)
 • 15 €/h  
 • príprava miestnosti podľa požiadaviek nájomcu 7,50 €/h
b) Spoločenská sála
50 stolov + 100 stoličiek 
(202 m²)
 • 20 €/h 
 • príprava miestnosti podľa požiadaviek nájomcu 10 €/h
 • ozvučenie spoločenskej sály (2 - 3 mikrofóny, hudba z USB alebo CD) 7 €/h
c) Divadelná sála
261 pevných stoličiek
42 pevných stoličiek - balkón
(245 m²)
 • 30 €/h
 • príprava miestnosti podľa požiadaviek nájomcu 7,50 €/h
 • ozvučenie divadelnej sály (2 - 3 mikrofóny, hudba z USB alebo CD) 7 €/h 
 • v tomto prípade prenájom zahŕňa pracovné osvetlenie, vestibul a sociálne zariadenia
d)

Ozvučovacia a svetelná technika

 • 15 €/h (4 - 8 mikrofónov, prípadne bezdrôtové mikrofóny a mikroporty, hudobné podklady z CD alebo USB) 
 • klasické divadelné osvetlenie a efektové svetlá
 • príprava ozvučenia a miestnosti podľa požiadaviek nájomcu 15 €/h 
e) Elektrický klavír
 • 10 €/h
f)

Prezentačná technika

 • 10 €/h (prenosné projekčné plátno, notebook, dataprojektor)  
 • 20 €/h (veľké kinoplátno - predné alebo zadné, notebook, projektor vo zvukovej kabíne)
g) Šatňa
 • 4 €/h
h) Čitáreň v mestskej knižnici
(168 m²)
 • 20 €/h 
 • 10 €/h (prenosné projekčné plátno, notebook, dataprojektor)
i) Zasadačka MsÚ
 • 20 €/h
 • 10 €/h (prenosné projekčné plátno, notebook, dataprojektor)
j) Reprezentačná sála v Kaštieli
 • 50 €/h
 • preplatenie odmien účinkujúcim na občianskych obradoch a slávnostiach podľa čl. 2 Zásad pre odmeňovanie účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach
 • 10 € zápis do pamätnej knihy
k) Denné centrum
 • 15 €/h.

Kultúrne podujatia škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa na území mesta Stropkov, v ktorých účinkujú výlučne žiaci a učitelia týchto škôl, môžu mať bezplatne prenájom priestorov po schválení primátorom mesta.

2. Oznam v mestskom rozhlase:

a) Podnikateľské subjekty
 • 1 x denne 5 € za oznam do 50 slov + 3,50 € za každých ďalších začatých 50 slov
 • 2x denne 8,50 € za oznam do 50 slov + 3,50 € za každých ďalších začatých 50 slov
b) Politické strany
 • 1 x denne 10 € za oznam do 50 slov + 7 € za každých ďalších začatých 50 slov
 • 2 x denne 17 € za oznam do 50 slov + 7 € za každých ďalších začatých 50 slov
c) Spoločenské organizácie a fyzické osoby
 • 1 x denne 2 € za oznam za každých začatých 50 slov
 • 2 x denne 3 € za oznam za každých začatých 50 slov.

Reklamný spot do 30 sekúnd 20 € za jedno odvysielanie, nad 30 sekúnd je každá ďalšia sekunda spoplatnená 0,50 €. Dĺžka spotu maximálne 1 minúta. 
Oznamy straty a nálezy sú vysielané bezplatne.
Oznamy škôl a školských zariadení nachádzajúcich sa na území mesta Stropkov sa vysielajú bez poplatku. 

3. Vylepovanie plagátov (okrem volebnej kampane):

A4 – 0,40 €/týždeň/ks
A3 – 0,50 €/týždeň/ks
A2 – 0,60 €/týždeň/ks
A1 – 0,70 €/týždeň/ks
A0 – 0,80 €/týždeň/ks

Čl. 3

Výška nájomného a odplaty uvedených v čl. 2 sa zvyšuje o 50%, ak sa služba poskytuje v dňoch pracovného voľna a o 100%, ak ide o sviatky a dni pracovného pokoja.

Čl. 4

Výška nájomného a odplaty vypočítaná podľa čl. 2 a čl. 3 sa zvyšuje o ďalších 100%, ak je akcia v prenajatých priestoroch spojená s výberom vstupného alebo predajom tovaru.

Čl. 5

Výška nájomného za prenájom ďalších priestorov a techniky, ktoré nie sú uvedené v čl. 2 tohto cenníka a sú vo vlastníctve mesta môže jednorazovo v individuálnych prípadoch schváliť primátor mesta Stropkov.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia 

1. Tento cenník za prenájom bol Mestským zastupiteľstvom v Stropkove schválený dňa 
27. 10. 2020 a účinnosť nadobúda dňom 1. 1. 2021.

2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto cenníka sa ruší Cenník za prenájom priestorov a techniky Mestského úradu, Kaštieľa a Klubu dôchodcov v Stropkove, ktorý bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Stropkove dňa 25. 6. 2010.

Priestory Kultúrneho strediska

Priestor Mestského úradu - Kultúrne stredisko

 Priestory Kaštieľa

Priestory Kaštieľa

 

Súbory na stiahnutie: Cenník prenájmu priestorov mesta